Published Date : 2019-07-24

क्षमता अभिवृद्धि

  • पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन र व्यवस्थापन
  • पशु रोग निदान
  • जुनोटीक रोग
  • पशुपालनको आधुनिकिकरण व्यवसायिकिकरण र यन्त्रिकरण
  • पशु आहार तथा घासको विउ उत्पादन
  • पशुपालन असल अभ्यास
  • पशुपन्छीजन्य पदार्थ पशुउत्पादन सामाग्रीको

 गुणस्तर विश्लेषण, निर्धारण व्यवस्थापन

  • दुग्ध(गाई भैंसी), मासु (रांगा भेंडा खसी बंगुर कुखुरा आदि)

 तथा अण्डा को मुल्य श्रृंखला प्रबर्द्धन

  • दुग्ध, मासु तथा अण्डाको उत्पादन लाभ-लागत विश्लेषण,

 उत्पादन लागत घटाउने