Published Date : 2019-07-24

माछापालन तर्फ

  • प्रदेश माछापालनको उत्पादकत्व वृद्धी गरि राष्ट्रिय स्तरको पुर्याउने
  • गुणस्तरीय मत्स्य वीज उत्पादन र वितरण
  • घोल तालको सरक्षण र सुदृढीकरण
  • गुणस्तरीय दानाको उत्पादन र प्रयोगमा जोड
  • मत्स्यपालन क्षेत्रफलको विस्तार र पुरानो पोखरीको मर्मत तथा स्तरउन्नती
  • माछाको वजारीकरणको लागि स्तरीय माछा पसल स्थापना र सञ्चालन