Published Date : 2019-07-24

नियमन अनुसन्धान र विकास

  • पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य  पदार्थ उत्पादन सामाग्रीको

 गुणस्तर विश्लेषण, निर्धारण व्यवस्थापन र नियमन

  • दुग्ध(गाई भैंसी), मासु (रांगा भेंडा खसी बंगुर कुखुरा आदि)

 माछा तथा अण्डा को मुल्य श्रृंखला प्रबर्द्धन

  • दुग्ध, मासु माछा तथा अण्डाको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धी

 गर्न आवश्यक श्रोत साधन एवं Package of Practice(POP)  वितरण तथा व्यवस्थापन

  • दुग्ध, मासु माछा तथा अण्डाको गुणस्तर स्तरिकरण र नियमन
  • संकलन, चिस्यान, प्रशोधन केन्द्र, बधशाला, बधस्थल,  फ्रोजन

 स्टोरेज, ढुवानी गुणस्तर, स्तरिकरण, नियमन

  • दुग्ध, मासु माछा तथा अण्डा मुल्य श्रृंखला राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक

 बजार सुचना प्रणाली व्यवस्थापन