S.N. Title Group Published Date
1. स्थानिय तहका कृ.ग. रेकर्ड Annual Reports 2020-07-24   Download
2. राजस्व सम्वन्धी विवरण Annual Reports 2020-07-24   Download
3. बार्षिक प्रगति चालुगत २०७६।०७७ Annual Reports 2020-07-24   Download
4. बार्षिक पशुपन्छी उत्पादन बिवरण Annual Reports 2020-07-24   Download
5. प्रगती प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ काठमाण्डौ Annual Reports 2020-07-24   Download
6. पशुपन्छी तथ्याङक बार्षिक Annual Reports 2020-07-24   Download
7. चेक विझिलिएको भरपाई साईलेज खरिद भुक्तानि भरपाई Annual Reports 2020-07-24   Download
8. चेक विझिलिएको भरपाई मिनि ह्याचरी खरिद Annual Reports 2020-07-24   Download
9. चेक विझिलिएको भरपाई ब्यवसायिक गाई भैसी अनुदान Annual Reports 2020-07-24   Download
10. चेक विझिलिएको भरपाई बाख्राको खोर निर्माण अनुदान Annual Reports 2020-07-24   Download
11. चेक विझिलिएको भरपाई बंगुरको खोर निर्माण Annual Reports 2020-07-24   Download
12. चेक विझिलिएको भरपाई नमुना फार्म Annual Reports 2020-07-24   Download
13. चेक विझिलिएको भरपाई छाडा पशु संकलन तथा गौसला निर्माण Annual Reports 2020-07-24   Download
14. चेक विझिलिएको भरपाई गोठ खोर मत्स्य पोखरी सुधारा Annual Reports 2020-07-24   Download
15. चेक विझिलिएको भरपाई क्षेत्र नं 3 पशु विकास कार्यक्रम Annual Reports 2020-07-24   Download
16. आर्थिक वर्ष 2076.077 मा अनदान प्राप्त गर्नेको विवरण Annual Reports 2020-07-24   Download