S.N. Title Submitted By Published Date
1. औषधि उपकरण आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्रको आव्हानको सूचना Admin 2020-10-29 View Notice
2. आवेदन पत्र admin 2020-09-13 View Notice
3. साझेदारीमा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी प्रस्ताब आव्हानको सूचना admin 2020-09-13 View Notice
4. प्रस्ताव आव्हानको सम्बन्धि सूचना Admin 2020-07-27 View Notice
5. silage पशु पंछी गोठखोर सूचना Admin 2019-10-14 View Notice