S.N. Title Submitted By Published Date
1. पशुपन्छी/मत्स्य पालन उपकरण आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Admin 2021-01-19 View Notice
2. कृषि यन्त्र उपकरण आपूर्ति सम्बन्धि सिल्बन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Admin 2020-12-11 View Notice