S.N. Title Group Published Date
1. कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ निर्देशिका / कार्यविधि 2020-09-13   Download
2. Krishi Pashupanchi Karyabidhi निर्देशिका / कार्यविधि 2019-10-14   Download
3. कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, नया २०७५ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-08-26   Download